Rejestracja /
 
 
 
 
 
 
19 Kwiecień 2019

Historia ścieżki rowerowej: wciąż bez końca


  Ministr Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej udostępnił odpowiedź na interpelacje posła Grzegorza Lipca w sprawie odcinka ścieżki rowerowej w rejonie ulicy Widłakowej. 
  Ze względu na ukształtowanie terenu ścieżka będzie prowadzona poniżej korony wałów - po stronie brzegu Wisły, czyli - w miejscu zagrożonym zalaniem. Potrzeba zmian w projekcie wynika w związku z tym, że część działek nie ma uregulowanego stanu własnościowego, a zjazd ma prowadzić wyłącznie po gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa. Dlatego ścieżka musi być zaprojektowana od nowa. 
  W chwili obecnej trwa proces projektowy. Miasto chce realizować projekt jeszcze w tym roku (pieniądze w budżecie są), ale najpierw jeszcze trzeba uzyskać wszystkie potrzebne uzgodnienia...

Odpowiedź na interpelację nr 30415
w sprawie przewlekłości postępowań w PGW Wody Polskie skutkujących kolejnym odsunięciem w czasie budowy ścieżki rowerowej, np. ścieżki Tyniecka-Widłakowa w Krakowie

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa

Warszawa, 16-04-2019

  Szanowny Panie Marszałku,
  w odpowiedzi na interpelację nr 30415 Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Lipca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tyniecka-Widłakowa w Krakowie, niniejszym przedstawiam stosowne informacje.
  Uprzejmie informuję, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi rowerowej w rejonie ulic Tynieckiej i Widłakowej została wydana zgoda Dyrektora RZGW (pismo z dnia 11 września 2018 r., znak: KR.RPU.431.10.2018.ŁS) na wykonanie drogi na koronie wału na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm.), a także decyzja (z dnia 22 stycznia 2019 r., znak: KR.RPP.423.250.2018.PT), zwalniająca z zakazów określonych w art. 176 ust. 1 ww. ustawy.
  Ponadto należy zwrócić uwagę, że na wskazanym w interpelacji odcinku, planowana droga nie przebiega po koronie wałów, lecz w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Wynika to z ukształtowania terenu w tym rejonie, gdzie wał przeciwpowodziowy dochodzi do wysokiego brzegu. Z uwagi na to, że wysoki brzeg zabudowany jest budynkami, droga „schodzi” z wału i prowadzona jest wzdłuż brzegu rzeki Wisły.
  Przedmiotem obecnie prowadzonych prac projektowych jest usytuowanie nowej rampy zjazdowej z wału przeciwpowodziowego. Sprawa ta jest uwarunkowana stanem własnościowym gruntów. Pierwotnie procedowana trasa drogi rowerowej przebiegała po istniejących rampach zjazdowych oraz wzdłuż brzegu rzeki Wisły po nieruchomościach nieposiadających uregulowanych spraw własnościowych. Dzięki wybudowaniu nowego zjazdu z wału możliwe będzie poprowadzenie drogi wyłącznie po gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa.
  Reasumując, sprawa domknięcia trasy rowerowej na odcinku pomiędzy ul. Tyniecką i Widłakową nie dotyczy drogi prowadzonej po koronie wału przeciwpowodziowego, zaś przyczyną opóźnień jest nieuregulowany stan prawny nieruchomości, po których trasa miała przebiegać, oraz tych gruntów bezpośrednio przylegających do brzegu Wisły.
Odnosząc się do procedowania zgody na budowę dróg rowerowych prowadzonych po koronie wałów przeciwpowodziowych, uprzejmie informuję, że każdy wniosek w takiej sprawie rozpatrywany jest możliwie szybko i z należytą starannością, ponieważ zasadniczą funkcją obwałowań jest ochrona przed powodzią przyległych terenów, a realizacja dróg po koronach wałów wiąże się zawsze ze znaczącą ingerencją w konstrukcję budowli wałowych, która wynika z technologii budowy dróg rowerowych (w szczególności asfaltowych).

Dokumentacja w sprawie (pliki PDF do pobrania):
1) 2018-07-13. Koncepcja
2) 2016-07-13. Opinia audytu dla koncepcji
3) 2016-07. Koncepcja po uwagach audytu
4) 2018-08-29. Projekt Budowlany (stary)
5) 2018-09-17. Opinia audytu dla Projektu Budowlanego
6) 2019-04-08. Projekt Budowlany (nowy)
472
FB-komentarze Komentarze

Dodaj komentarz!

Twój login:
Twój E-Mail:
Kod:
odśwież, jeżeli nie widzisz kodu
Wprowadź kod:
Tagi
Copyright © 2018 Monastyrski sp. z o.o.